A pályázatról

   

Program: Erasmus+ KA1

Pályázati kategória: KA1 - Egyének tanulmányi / tanulási célú mobilitása

Pályázattípus: KA101 - Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása

Pályázati év: 2020

Megvalósítás: : 2020. július 1. - 2021. december 31.

A támogatási szerződés száma: 2020-1-HU01-KA101-078373

A projekt címe: Hunfalvy2020 - a változások éve

Hivatalos név: Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvu Közgazdasági Technikum

OID: E10200847

  

Összefoglaló

Iskolánk, a BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma az ország egyik régi, 135 éve alapított középiskolája. Oktató-nevelő munkánk arra irányul, hogy magyarul és idegen nyelven is jól kommunikáló, tárgyaló- és vitaképes fiatalokat képezzünk, akik képviselni tudják érdekeiket, és európai polgárként is sikereket érhetnek el pályájuk során. Céljaink elérése érdekében folyamatosan fejlesztjük az intézmény módszertani kultúráját, ezt nagyban segítették az előző években sikeresen megvalósított Erasmus+ KA1 mobilitások. A projektek hatására a kollégák által elsajátított készségek beépültek a mindennapi pedagógiai munkába. A pályázatok magas színvonalú megvalósítását a 2019-es évben a Tempus Közalapítvány Erasmus+ KA1 nívódíjjal értékelte.

 

Az újabb 2020-as projektünk tervezését, megvalósítását a nagyszabású közoktatási változások indokolják, így fő célja azokra proaktív módon való reagálásunk. Az új Nemzeti Alaptanterv, az új szakképzési törvény, iskolánk kiemelt területének a két tanítási nyelvű oktatásnak a tartalmi, kimeneti átalakításai igénylik új pedagógiai célok beépítését az iskolai alapdokumentumainkba, tanterveinkbe és a mindennapi tanítási gyakorlatba. Ezek a célok egyben az Európai Unió oktatás és képzés stratégiai keretrendszerében megfogalmazott célok is: a pedagógus részéről a fenntartható fejlődés pedagógiájának tudatos alkalmazása, illetve minden iskolai szereplő részéről a fenntartható jelen és jövő iránti elkötelezettség, a digitális tudás fejlesztése, a kreatív és széles látókörű gondolkodás erősítése, a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességének fejlesztése, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek fejlesztése, a szakképzés és a gazdasági szféra közötti együttműködés erősítése, a tudásalapú gyakorlati tanulás biztosítása.

 

A projekt fontos célja, hogy a pedagógusi mobilitási tevékenységek által iskolánk Európai Fejlesztési Tervében megfogalmazott fő fejlesztési területein mérhető módon előrelépés történjen:

- Pedagógusi módszertani változatosság

- Fenntartható fejlődés pedagógiájának tudatos alkalmazása

- Digitális, technológiai tudás fejlesztése

- Nemzetköziesítés bővítése

 

Iskolánk versenyképességének megőrzése miatt a fentieken kívül továbbra is meg kell erősítenünk helyi specialitásunkat, a két tanítási nyelvű képzésünket. Célunk, hogy az idegennyelvi szakmódszertani kurzusokon a nemzetközi nyelvoktatási gyakorlat új tanítási és tanulási módszereinek, eszközeinek, stratégiáinak megismerésével és a nyelvórákon való alkalmazásával a kollégák még eredményesebben motiválják a diákokat.

 

A projekt keretében 16 pedagógus mobilitását kívánjuk megvalósítani. Ők a tantestület olyan tagjai, akik eddig is aktív szerepet vállaltak a tanulók fejlesztésében, módszereikkel hozzájárultak az oktatás színvonalának növeléséhez, és most is szívesen vesznek részt a továbbképzésben. Fontosnak tartják saját szakmai fejlődésüket, a felzárkózást az európai trendekhez. A külföldön szerzett tapasztalatokat be tudják és be akarják építeni a mindennapi munkájukba, hogy a diákok számára is hasznosítható legyen a megszerzett tudásuk. Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként küldetésünknek tekintjük, a megszerzett ismereteket, jó gyakorlatokat megosztjuk a közép-magyarországi régió iskoláival, középtávon akár európai szinten is.

 

A projekt rövid és hosszú távon is pozitív, fejlesztő jellegű hatása lesz a résztvevőkre, szervezetünk tagjaira és egészére. A résztvevők idegen nyelvi és didaktikai ismeretei a projekt során bővülnek, ezzel megteremtődik az a lehetőség, hogy megértik a formális és nemformális oktatás, valamint a szakképzés és a munkaerőpiac közötti kapcsolatokat. A résztvevők motivációja, elégedettsége, az iskola iránti elkötelezettsége erősödik, jobban megértik, magukénak érzik az intézmény jövőképét, küldetésnyilatkozatát.

 

A 2020-as nagy volumenű kihívásoknak megfelelve új, modern helyi tantervek készülnek, amelyeket áthat a fenntartható fejlődés pedagógiája. Az idegennyelv oktatásunk korszerűbbé válik, az aktív tanulói tevékenységekre épülő módszerek alkalmazása (gyűjtőmunka, projektek, kooperatív és kreatív, írásbeli és szóbeli feladatok), a módszertani sokszínűség mindennapossá, az IKT természetessé válik. Az iskola humán erőforrásának színvonala tovább emelkedik. Magasabban kvalifikált pedagógusként képesek lesznek tudatosan szakmai fejlődést, feltáró-elemző, fejlesztő-újító, tudásmegosztó tevékenységet végezni. A vezetői képességek fejlődése révén a nemzetköziesítési stratégiánk erősödik, projektjeink magas színvonalon valósulnak meg.


   

Résztvevők: