A pályázatról

ERASMUS+ KA1

PÁLYÁZAT TÍPUSA: KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MUNKATÁRSAINAK MOBILITÁSA

MEGVALÓSÍTÁS: 2018. JÚNIUS 1. - 2019. MÁJUS 31.

  

Összefoglaló

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Kereskedelmi és Közgazdasági Szakgimnáziuma Magyarország egyik legrégebbi, illetve legeredményesebb közgazdasági szakgimnáziuma. Pedagógiai Programunk kiemeli, hogy a szükséges ismeretekkel rendelkező idegen nyelven is jól kommunikáló, tárgyaló- és vitaképes fiatalokat képezzünk, akik képviselni tudják érdekeiket, és európai polgárként is sikeresek lesznek pályájuk során. Céljaink elérése érdekében folyamatosan fejlesztjük iskolánk módszertani kultúráját és eszközállományát, igyekszünk biztosítani a hatékony oktató-nevelő munkához szükséges modern iskolai, pedagógiai környezetet. Iskolánk erőssége, vonzereje a kiemelkedő eredményeket felmutató két tanítási nyelvoktatás, illetve az IKT magas szintű alkalmazása és használata tanári-tanulói szinten, nagyon komoly infrastruktúrára támaszkodva.

 

Projekt célja a fent írtak alapján iskolánk versenyképességének megőrzése volt. Az iskolánkban folyó szakmai oktatás-képzés elengedhetetlen feltétele és egyben diákjainknak a munkaerőpiacon való helytállásának két fő alapfeltétele: a tárgyalási szintű, kommunikatív, gyakorlati idegennyelvi tudás magas szinten történő elsajátítása, illetve az IKT magas szintű használata.

 

A projekt végrehajtásának fő mozgatórugója volt, hogy a pályázatban résztvevő minden kolléga az általa választott külföldi továbbképzésen szerzett tudásával, illetve utána annak széleskörű megosztásával közvetlen módon és nagy mértékben hozzá tudott járulni Pedagógiai Programunk fenti két alappillérének megerősítéséhez. Ezen két képesség, tudás megszerzése egyben európai prioritás is és központi cél az európai fejlesztési tervünkben is.

 

A projektben kilenc munkatársunk vett részt IKT és nyelvi módszertani továbbképzésben Európa különböző országaiban: nyolc pedagógus (matematika, közgazdász, informatika, japán nyel, francia nyelv szakosak) és egy iskolatitkár.  Munkánk eredményességének fenntartásához, növeléséhez ugyanis folyamatos megújulásra képes tanári karra és pedagógiai munkát segítő munkatársakra van szükség, a szakmai megújulást pedig a kollégák önálló ismeretbővítése mellett a rendszeres továbbképzések biztosítják.

   

Résztvevők:

 

A projekt során a résztvevők kulcskompetenciái fejlődtek, így uniós állampolgárként egyrészt gyorsan alkalmazkodnak a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják.  Az IKT használata a tanítás-tanulás folyamatában tudatosabbá vált. 

 

A projekt hatása a szervezetünk egészére, illetve annak különböző tagjaira egyértelműen pozitív, fejlesztő jellegű volt. Az iskola humán erőforrásának színvonala tovább emelkedett. A mobilitásban résztvevő kollégák közül többen sikeresen vettek részt a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó minősítési folyamatokban. A kollégáknak igényük lett az önmegvalósításra és az önfejlesztésre, megszerzett tudásuk, ismereteik átadására.

 

A résztvevők iskola iránti elkötelezettsége erősödött, jobban megértik, elfogadják az iskola nyelvi sokszínűségét, fokozódott bennük a nemzetköziesítés iránti igény. Pedagógusaink színesebb pedagógiai módszereivel diákjaink tanulási motivációja, eredményessége nőtt, a két tanítási nyelvű képzésünk megerősödött, így iskolánk iránti érdeklődés növekedett. Az iskola belső kapcsolatai bővültek, a tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással. Az iskolában a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok átadása, bevezetése továbbra is rendszeres, szervezett lett ebben a mobilitásokban résztvevők meghatározó feladatot vállalnak.

 

A projekt hatására a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai oktatási innovációk jelentek meg iskolánkban, amelyeket, mint jó gyakorlatok az OH pedagógiai bázisintézményeként a közép-magyarországi régió iskoláinak is be tudtunk mutatni, illetve minden érdeklődő intézmény számára elérhető, hozzáférhető tudásmegosztást biztosítunk.

(link a tudástárhoz)

 

A pályázat hatására a résztvevők megtapasztalták, megismerték a célország kultúráját, szokásait, szervezési módszereit, párbeszédet folytatnak más országbeli pedagógusokkal. A mobilitások során kialakuló új kapcsolatok bővítették az intézmény nemzetközi, európai és szakmai kapcsolatrendszerét. Ez a kapcsolatrendszer lehetővé teszi jövőbeni együttműködések, közös pályázatok, projektek megvalósulását, szakmai kompetenciák cseréjét, egymás munkájának megismerését, a jó gyakorlatok átadását és átvételét.