A pályázatról

ERASMUS+ KA1

PÁLYÁZAT TÍPUSA: KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MUNKATÁRSAINAK MOBILITÁSA

MEGVALÓSÍTÁS: 2017. JANUÁR 1. - DECEMBER 31.

  

Összefoglaló

A 132 éves BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskoláját közel 800 diák látogatja, akiket csaknem 110 tanár, pedagógiai munkát segítő és technikai dolgozó támogat. Az intézmény első ízben nyújt be KA1 „Közoktatási intézmények munkatársainak mobilitása” típusú pályázatot.

  

Iskolánk célja, hogy a diákoknak megfelelő általános műveltséget, nyelvtudást és gazdasági szakismereteket közvetítsünk, valamint fejlesszük a tanulók személyiségét, kulcskompetenciáit, szociális készségeit és környezettudatosságát. Oktató-nevelő munkánk arra irányul, hogy magyarul és idegen nyelven is jól kommunikáló, tárgyaló- és vitaképes fiatalokat képezzünk, akik képviselni tudják érdekeiket, és európai polgárként is sikeresek lesznek pályájuk során. Céljaink elérése érdekében folyamatosan fejlesztjük az intézmény módszertani kultúráját és eszközállományát, igyekszünk biztosítani a hatékony oktató-nevelő munkához szükséges modern iskolai, pedagógiai környezetet.

 

Ezzel összhangban iskolánk egyik prioritása ebben a tanévben a pedagógiai, módszertani megújulás, melynek során tanáraink nyelvi és szakmai továbbképzése, a tanári kompetenciák fejlesztése kiemelt szerepet kap. Ennek kapcsán ősszel nyílt hónapot tartottunk, melynek keretében minden pedagógus két tanóráját tekinthették meg a látogatók (8. osztályos diákok, szülők, kollégák). E programhoz kapcsolódva alakítottuk meg a módszertani munkaközösséget, melynek tagjai tapasztalataikkal és szakmai tudásukkal segítik kollégáik munkáját. Munkánk eredményességének fenntartásához, növeléséhez folyamatosan megújulni hajlandó és képes tanári karra és pedagógiai munkát segítő munkatársakra van szükség, a szakmai megújulást pedig a kollégák önálló ismeretbővítése mellett a rendszeres továbbképzések biztosítják. Jelen projekt közvetlenül 20 munkatársunk, közvetve az egész tanári kar nyelvi és módszertani fejlődéséhez nyújt segítséget.

  

A projekt keretében - intézményünk profiljának megfelelően - elsősorban a kollégák nyelvi és interkulturális kompetenciáit, valamint szakmódszertani és IKT ismereteit kívánjuk fejleszteni. A megszerzett új tudás hasznosul az iskola innovációiban, beépül a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési folyamatokba, és hozzájárul az intézményen kívüli oktatási-nevelési tevékenységek megújításához is. A projektben közvetlenül résztvevő munkatársainkat alapvetően a gyermekközpontú, innovatív, együttműködő, tehetséggondozó és egyben felkaroló attitűd jellemzi, a jövőbe tekintenek, nyitottak, többnyelvűségre törekvőek, terhelhetőek, és nagy hangsúlyt helyeznek a legújabb módszerek és technikai eszközök megismerésére és alkalmazására.

  

A projekt keretében a szükséges formális tevékenységeken túl, a kiutazásokban részt vevők nyelvi, kulturális, mobilitási, disszeminációs felkészítését követően 20 munkatárs 23 mobilitását kívánjuk megvalósítani Írországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Olaszországban és Máltán. A 23 mobilitás 10 kolléga 11 nyelvi továbbképzését, 9 nyelvtanárunk és informatika/matematika tanárunk módszertani, valamint 3 kolléga IKT kurzusát foglalja magában. A mobilitások lebonyolítása után nem zárul le a közös projektmunka, ezt követően kerül sor a megszerezett tudás, tapasztalat, eredmények továbbadására, terjesztésére szóban és írásban, az iskola és a Szakképzési Centrum honlapján, az 1. kerületi Várnegyed című újságban, továbbá workshopok és pedagógiai napok keretében az iskola szűkebb és tágabb környezete, az iskola tanári kara, a Szakképzési Centrum és a kerületi iskolák tanárai számára.

   

A 2016-os pályázati ciklusban ezen pályázattal összhangban benyújtunk nemzetközi stratégiai partnerséget támogató KA2-es környezetvédelmi illetve irodalmi témájú pályázatokat is (egyiket projektgazdaként,  a másikban partnerként). A folytonosságot biztosítva a következő pályázati periódusban folytatjuk a megkezdett innovációs utat, és újabb kollégák bevonásával ismét KA1-es pályázatot adunk be 2017-ben.

  

A projekt tervezett hatásaként bővül iskolánk nemzetközi kapcsolatrendszere, hosszú távon korszerűbb, elkötelezettebb intézményi környezet alakul ki.  Fejlődnek a résztvevők és közvetve minden kolléga nyelvi, módszertani, IKT, illetve interkulturális kompetenciái, nő a motivációjuk, elégedettségük. Mindez pozitívan hat oktató-nevelő munkájukra, így a diákokra is, akiket tanáraik új ismeretei, személyes élményei ösztönöznek nyelvtanulásra, az európai kultúrák megismerésére és az egész életen át tartó tanulásra.

  

E pilotprojektünkkel példát szeretnénk adni tantestületünk és partneriskoláink (Szakképzési Centrum, 1. kerületi intézmények) minden tanárának, motiválva őket, hogy  vegyenek részt hasonló programokon, hiszen az ilyen lehetőségek nagyban hozzájárulnak az intézmény és a közoktatás közép- és hosszú távú fejlesztéséhez.